Site menu:

Mapa strony

Regulamin Konkursu Plastycznego na logo Rady Okręgu Nr 12 „Staromiejskie”

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie plastycznym na logo Rady Okręgu Nr 12 „Staromiejskie” organizowanym przez Radę Okręgu Nr 12 „Staromiejskie” z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 1,  ul. Wielkie Garbary 9, 87-100 Toruń (zwanej dalej „Organizatorem”).

2. Celem konkursu plastycznego jest stworzenie znaku identyfikacyjnego dla Rady Okręgu Nr 12 „Staromiejskie”. Konkurs jest elementem promowania wśród mieszkańców Torunia działalności Rady.

3. Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego regulaminu.

4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28.02.2013 roku.

5. Wyniki konkursu będą dostępne w dniu 11.03.2012 roku na stronie http://www.staromiejskie.org

6. Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Torunia lub osoba działająca na terenie Torunia, zwłaszcza mieszkańcy okręgu Nr 12.

7. Konkurs polega na graficznym opracowaniu znaku identyfikującego Radę. Logo powinno zawierać nazwę: RADA OKRĘGU NR 12 STAROMIEJSKIE oraz graficzne nawiązanie do wyjątkowości tego okręgu.

8. W konkursie nie mogą brać udziału radni Rady Okręgu nr 12 w Toruniu.

9. Prace prosimy przesyłać pocztą mailową na adres: rada@staromiejskie.org lub w formie wydrukowanej do skrzynki kontaktowej Rady w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Wielkie Garbary 9, 87-100 Toruń.

10. Wraz z pracą należy podać: imię i nazwisko, adres autora oraz telefon kontaktowy.

11. Organizator wybierze i nagrodzi najlepszą pracę. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

12. Nagrodą dla najciekawszego projektu będzie uczynienie z niego znaku rozpoznawczego Rady Okręgu Nr 12 „Staromiejskie”.

13. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. nr 133, poz. 883).

14. Wszystkie przesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

15. Organizator może wykluczyć uczestnika z konkursu w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub

nieprawdziwych praw autorskich do wysłanej pracy oraz danych dotyczących adresu.

17. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji konkursu.